Algemene huisregels en voorwaarden


Tijden/vakantie

 • De kinderopvang is het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag. Uren in overleg.
 • Op de erkende feestdagen volgens de CAO kinderopvang zijn wij gesloten. Daarnaast zijn we oudjaarsdag en de dag na hemelvaart dicht.
 • Koningsdag
 • Eerste en tweede Paasdag
 • Eerste en tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag
 • Oudjaarsdag
 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Dag na hemelvaart
 • 5 mei (1x per 5 jaar beginnend in 2015)
 • U kunt u kind brengen en halen op de afgesproken tijden.
 • Wanneer u zelf niet uw kind(eren) komt ophalen, dient u dit van tevoren door te geven aan de kinderopvang. De kinderopvang zal geen kinderen afstaan indien wij niet op de hoogte gesteld worden. Er zal dan eerst telefonisch contact, met u als ouder(s)/ verzorger(s) gelegd worden, voordat wij uw    kind(eren) meegeven.
 • Wanneer u uw vakantieplanning heeft opgegeven kunt u geen aanspraak meer maken op de uren waarop uw kind normaliter komt.

Groep

 • U draagt alleen zorg voor de volgende artikelen die aanwezig dienen te zijn op de kinderopvang          (per leeftijd verschillend): Pyjama, laarzen, pantoffels, knuffel, speen, melk en/of sapfles en een zomer petje. De rest wordt verzorgd door de kinderopvang. Hebt u en/of uw kind een speciaal dieet, allergie of voorkeur dan dient u (mits de opvang het niet in huis heeft) dit zelf mee te nemen.
 • Wij verzoeken u om geleende kleding zo snel mogelijk gewassen te retourneren aan de kinderopvang.
 • Kinderopvang Het Speelhuis is niet aansprakelijk voor het zoekraken of kapot gaan van meegebrachte spullen (kleding, speelgoed, e.d.).
 • Er zult u schriftelijk, via  intakelijst, om toestemming gevraagd worden voor uitstapjes, wandelingen, groepswisseling en autovervoer.
 • Mocht u als ouder/ verzorger het verzoek hebben om uw kind(eren) onder de 2 jaar te laten slapen op de buik, dan kunnen wij dit verzoek niet inwilligen. Deze i.v.m. de mogelijke oorzaak van wiegendood. In bijzondere gevallen is overleg mogelijk. Wel zal dit schriftelijk vastgelegd  moeten worden door de huisarts om eventuele aansprakelijkheid uit te sluiten.

 

Gezondheid

 • Tijdens ziekte van uw kind(eren) of tijdens vakanties, dient u de verschuldigde kosten voor kinderopvang door te betalen. Bij langdurige ziekte, langer dan drie maanden, is schriftelijk overleg mogelijk.
 • Indien uw kind(eren) ziek zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de kinderopvang.
 • Indien uw kind(eren) ziek worden op de opvang zullen wij te allen tijde contact met u opnemen, zodat u op de hoogte blijft van de gezondheid van uw kind(eren).
 • U bent verplicht ons te melden wanneer uw kind een dieet volgt of medicatie gebruikt.
 • Roken op de kinderopvang is ten strengste verboden.
 • U bent verplicht minimaal twee telefoonnummers bekend te maken voor noodgevallen.
 • Uw kind(eren) moet(en) ingeënt zijn volgens het rijksvaccinatie schema.Hiervan dient u een kopie in te leveren bij het intake gesprek.Zo niet dan zijn wij als organisatie niet aansprakelijk voor de risico's die uw kind(eren) kunnen oplopen op de kinderopvang.
 • Bij wederzijdse op- of aanmerkingen verwachten wij van u als ouder(s)/verzorger(s) of de pedagogische medewerker dat zij met elkaar in contact treden.
 • Zelf borstvoeding geven is mogelijk in overleg, in de daarvoor bestemde ruimte.

Contract soorten

Vaste opvang

Leeftijd 0 - 4 jaar
Minimale afname 10 uur per week verdeeld over 2 dagen
Zonder schoolvakantie Gemiddelde berekening van 10 uur, uitgaande van maximaal 2 dagen. (Dus er wordt geen gemiddelde berekend over meer dan 2 dagen)
Leeftijd 4-12 jaar
Minimale afname 2 uur per week over 1 dag, met daarnaast minimaal 5 uur (aaneengesloten) vakantieopvang.
Zonder schoolvakantie

Gemiddelde berekening van 2 uur, uitgaande van maximaal 1 dag (dus er wordt geen gemiddelde berekend over meer dan 1 dag)

 

Flexibel opvang

 • Even of oneven weken opvang
 • Vaste 3, 6 of meer weken rooster
 • Reserveren van flex dagen:
  Leeftijd 0 - 4 jaar Leeftijd 4 - 12 jaar
2 dagen 10 uur per week 4 uur per week
3 dagen 13 uur per week 6 uur per week
4 dagen 15 uur per week 8 uur per week
5 dagen 18 uur per week 10 uur per week

Tijdens de vakantie periode dient u minimaal 4 uur aaneengesloten per dag af te nemen.

 • Bij het kiezen van een flexdag kunt u zelf uw uren bepalen en houden wij de flexdag beschikbaar voor u. Het rooster MOET de donderdag voor dat het rooster ingaat voor 14.00 binnen zijn.
  DIT MOET SCHRIFTELIJK VIA MAIL OF EXTRA DIENSTENFORMULIER GEBEUREN.
  de uren die zijn opgegeven staan dan vast en worden in rekening gebracht.
  Ongeacht of u kind(eren) wel of niet ziek zijn of dat u nog een wijziging in wilt dienen.
 • Bij het te laat indienen van u rooster heeft u geen recht meer op uw flexdagen en kan het zijn dat deze plekken zijn ingevuld. Is er ruimte, dan kunt u gebruik maken van de opvang.
  U kunt altijd extra uren aanvragen buiten de opgegeven uren en dagen.
  Let op! Deze opvangvariant kunt u alleen gebruiken indien er plaats beschikbaar is

Noodopvang

 • Dit is een contract zonder het afnemen van verplichte uren per week.
 • U betaalt dan alleen de uren die u maximaal een maand van te voren opgegeven heeft.
 • Deze opvang kan alleen mits de groepsgrootte het toelaat.
 • Hiervoor gelden dezelfde regels als bij de extra opvang uren, alleen dient u wel een overeenkomst met ons af te sluiten en tevens een intakelijst voor uw kind(eren) in te vullen.
 • Hiervoor vragen wij eenmalige inschrijfkosten van 10 euro per kind.
 • Daarnaast dient u een machtigingskaart in te vullen, zodat wij het opvang bedrag automatich van uw rekening kunnen afschrijven.
 • Bij afmelding van noodopvang dient u 48 uur van te voren af te melden, doet u dit niet dan worden de opgegeven uren in rekening gebracht.
 • Heeft u als ouder(s) /verzorger(s) binnen een half jaar geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan krijgt u automatisch een brief van Het Speelhuis.
 • Hierin wordt u gevraagd of u nog gebruik wenst  te maken van deze opvangsoort.
 • U als ouder(s) / verzorger(s) krijgt dan het verzoek om binnen twee weken hierop te kunnen reageren.
 • Bij geen reactie wordt u kind uitgeschreven.


Overeenkomst/ kosten

 • De kosten voor de opvang per uur
Kinderdagverblijf en buitenschools opvang (0 - 12 jaar) €6,00 per uur (vaste overeenkomst)
Flexibele opvang  (0 - 12 jaar) €6,50 per uur
Noodopvang (0 - 12 jaar) €7,00 per uur
Reiskosten (4 - 12 jaar) €0,30 per kilometer
 • U krijgt aan de hand van de opgegeven dagen, uren en kosten een overeenkomst die door u als       ouder(s)/verzorger(s) en kinderopvang Het Speelhuis ondertekend moet worden. Deze krijgt u in tweevoud waarvan wij 1 getekend retour ontvangen.
 • Bij contract samenstelling wordt er van hele uren uitgegaan. Geen halve uren of kwartiertjes.
  Bijvoorbeeld: U neemt 2 dagen waarvan 1 van 6 uur en de andere van 4 uur.
  Uw tijden kunnen dan van 8.00-14.00 & 7.30-11.30 zijn.
  Ook bij  het ophalen en/of brengen van uw kind(eren) wordt er naar het overschrijden van een kwartier 1 uur in rekening gebracht. Ook bij structureel te laat komen van 10 min. wordt er 1 uur berekend.
  Bij de buitenschools opvang (BSO) wordt er op de reguliere schooltijden per blok(voorschoolse en naschools opvang) uitgegaan van hele uren.
 • Margedagen,extra uren en vervoerskosten worden de maand erop extra gefactureerd.
 • Kinderopvang Het Speelhuis heeft een opzegtermijn van  één kalendermaand.
 • Bij opzegging of opschorten van het contract 4 weken voor de afgesproken datum die vermeld staat in de contract wordt er 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  Mocht u het contract binnen 4 weken voor het ingaan van het contract beëindigen, dan is de opvang genoodzaakt u het volledige maandbedrag wat vast gelegd is in het contract en 10 euro administratie kosten in rekening te brengen.
  Het opschorten van het contract mag 2 maal ingediend worden verspreid over maximaal 4 maand.
  Het verschuldigde bedrag komt te vevallen als u uw kind(eren) afmeld ten gevolge van overlijden of een andere medische reden als ernstige ziekte of een handicap.
 • Kinderopvang Het Speelhuis brengt geen inschrijfgeld van € 10,- in rekening, indien u machtiging verleent voor een automatisch incasso.
 • Bij te late betaling (op de 24 e van de maand) worden er administratiekosten van € 2,50 in rekening gebracht. Is de rekening na telefonisch contact binnen vijf werkdagen nog niet betaald, dan wordt er weer € 2,50 in rekening gebracht.Dit wordt dan in totaal € 5,00.
  De administratiekosten worden per factuur berekend.
 • Bij het niet kunnen van automatisch incasso op de 24 e v/d maand,wordt ook dit als te late betaling gezien. Wij zijn genoodzaakt om hiervoor administratiekosten van € 2,50 euro in rekening te brengen. Is de rekening na telefonisch contact binnen vijf werkdagen nog niet betaald, dan wordt er weer € 2,50 euro in rekening gebracht. Dit wordt dan in totaal € 5,00.
 • Het verschuldigde opvangbedrag (dat in de overeenkomst is afgesproken) wordt op de 24 e vooraf van de eerst volgende maand geÏnd.
 • De ouder(s)/verzorger(s) krijgen per maand een factuur met de eventuele extra gemaakte kosten, zoals extra opvang (dat in de overeenkomst is afgesproken). Dit zal via uw e-mailadres gaan en wordt niet meer op papier verstrekt.

wijziging overeenkomst

 • Wanneer u een wijziging wilt in de uren, dan dient u dit schriftelijk (formulier extra diensten) of via e-mail aan ons door te geven. Indien de uren beschikbaar zijn zal de wijziging worden doorgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt u op de interne wachtlijst geplaatst. De verwerking van de wijziging duurt één kalendermaand met de lopende maand.
 • Er wordt per wijziging van de overeenkomst die u hebt afgesloten met kinderopvang Het Speelhuis een € 3,50 in rekening gebracht.

Opzegging

 • Is/zijn uw kind(eren) zonder bericht langer dan drie maanden afwezig van de vaste en flex opvang, dan behouden wij ons het recht uw kind(eren) uit te schrijven.

Extra opvang/ marge dagen:

 • In geval u extra opvang (incidenteel) wenst af te nemen dan dient u maximaal een maand van te voren (dus niet langer dan een maand in het voren) dit te overleggen met de pedagogische medewerkers. Wanneer de groepsgrootte het toelaat zal uw verzoek ingewilligd worden. De pedagogische medewerker zal u vragen hiervoor een formulier in te vullen en te ondertekenen (formulier extra diensten). Kinderopvang Het Speelhuis zal deze uren extra aan u factureren.
 • Extra uren/ marge dagen, die worden doorgegeven via mail of extra diensten lijst, kunt u minimaal 48 uur van te vorenn afmelden. (voor de extra opvang data). Dit mag dan kosteloos.
 • Margedagen (dit zijn vrije dagen/ uren van school die buiten de 12 vakantie weken gehanteerd worden) kunnen alleen opgenomen worden mits de groepsgrootte dit toe laat. Dit gaat dus buiten uw overeenkomst om, en worden als extra afgenomen uren gezien.

Vervoer

 • Binnen een straal van 5 kilometer is halen en brengen mogelijk, daarbuiten in overleg.
 • Het schoolvervoer is alleen bestemd voor kinderen die naar en/of van school gehaald moeten worden.
 • Wij gaan uit van de opgegeven haal en breng momenten voor school van uw kind(eren), mocht u toch kiezen om, op de dag van het vervoer, uw kind(eren) op de fiets te laten gaan en/of zelf het vervoer te regelen, dan brengen wij het volle bedrag van de kosten op die dag in rekening. Weet u dit een dag voor dat er gereden wordt met uw kind dan kunt u dit kosteloos afmelden.
 • Vervoer binnen grijpskerk is kosteloos.
 • Tijdens de intake wordt er vast gelegd of kinderen zelfstandig met de fiets van en naar de kinderopvang mogen. Is dit niet het geval, dan gaan de kinderen met ons vervoersmiddel mee naar en van Het Speelhuis.
 • Het is mogelijk om u kind(eren) (met een vast contract) naar een sportvereniging binnen grijpskerk te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per keer.

Ruilmomenten voor vaste opvang:

 • Op jaarbasis heeft u recht op 4 maal een ruilmoment, indien de groepsgrootte dit toe laat. Valt dit op één van de door ons aangegeven sluitingsdagen dan kunt u geen gebruik maken van een ruilmoment. Wel op de overige dagen, mits dit in dezelfde week plaats vindt. Na het jaar vervallen deze ruilmomenten en mogen dus niet meegenomen worden in het jaar daarop.

Wenperiode:

 • De wenperiode is in overleg met ouder(s) /verzorger(s) en Het Speelhuis. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • U dient als ouder(s) / verzorger(s) wel bereikbaar te zijn.

Wachtlijst

 • Voor de interne & externe wachtlijst, die gehanteerd worden bij een volle bezetting, gelden een aantal voorwaarden.

Interne/externe wachtlijst

 • Vanaf het moment van inschrijving op de interne/ externe wachtlijst krijgt u een wachtnummer. De interne/externe wachtlijst wordt afgewikkeld met het beginnende wachtnummer 1 om zo op volgorde te kunnen plaatsen.
 • Aan de hand van uw gegevens en die van anderen wordt er gekeken naar de leeftijd en het aantal kinderen wat geplaatst mag worden, om zo de Wettelijke regels niet te overschrijden.
 • De interne wachtlijst heeft alleen voorrang op de externe wachtlijst voor ouder(s)/ verzorger(s) die al een kindje op de opvang hebben.
 • Indien u uw nog ongeboren kind aanmeldt, kan dit vanaf de tweede maand van de zwangerschap.
 • Bij het aanmelden van uw kind, geldt een overeenkomst die wordt afgesloten tussen ouder(s)/ verzorger(s) en de kinderopvang.
 • U als Ouder(s)/verzorger(s) krijgt per kwartaal een schriftelijke melding over de stand van de wachtlijst procedure. Als eerste zal dat januari zijn daarop volgend april, juli en oktober.

U bent verplicht zich te houden aan de algemene huisregels/ voorwaarden.

Kinderopvang Het Speelhuis behoudt zich het recht om deze regels te wijzigen en/ of aan te vullen.

Laatste nieuws

Verhoging kinderopvangtoeslag 2017

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog.In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er... Lees verder

Fijne feestdagen en een goed en gezond 2017

    ... Lees verder

Grijpskerk

KDV NR: 147525238
BSO NR: 114879825
Herestraat 1 (route)
t: 0594-21 22 47
b.g.g.: 06-3046 6099
info@kohetspeelhuis.nl
contactformulier

Openingstijden

 • Sluitingsdagen klik hier
 • Maandag 06:00 - 18:30
 • Dinsdag 06:00 - 18:30
 • Woensdag 06:00 - 18:30
 • Donderdag 06:00 - 18:30
 • Vrijdag 06:00 - 18:30
 • Zaterdag gesloten
 • Zondag gesloten